VOL034梦倩写真套图27P梦倩御女郎

VOL034梦倩写真套图27P梦倩御女郎

若至春而发,名为温病。今热而寒者,谓正气与邪气分争,于是寒热作矣。

但诊其脉,若虚软和缓,虽倦卧不语,汗出肤冷,却非脱症。<目录>卷之一\伤寒治例三十七条伤寒四五日,或十余日,无表症,无里症,俱用小柴胡汤,随症加减用之。

 如经水适来适断,邪将陷血室,少阳伤寒,言之详悉,不必多赘。 以邪气在表,干于卫中,则自然汗出。

窃谓瘅者热也,心者阳也,两阳相合,几何不至心阴消灼,况又言肺素有热,厥气上逆,有所用力,又显三脏受伤之原,阴阳两脱之象。 大凡看法,?之后、方言气,营之后、方言血,在?汗之可也,到气才可清气,入营犹可透热转气,如犀角玄参羚羊等物,入血就恐耗血动血,直须凉血散血,如生地丹皮阿胶赤芍等物,否则前后不循缓急之法,虑其动手便错,反至慌张矣。

恶草,畏大黄、黄连、藜芦。刺入六分,留七呼,灸三壮。

?乎仲景处方立论甚严,曰、可温,曰、可下,曰、与下,曰、急下,与夫先温其里、乃攻其表,先解其表、乃攻其里,切不可执定一二日宜发汗,三四日宜和解,五六日方下。求穴大较以右手后右肩上往指头表所不及者也。

Leave a Reply